Kapitel 21 Klyngeanalyse Premium

Sentry Page Protection


Vi har et datasæt bestående af 32 bilmodeller med 11 variable:

 1. mpg Miles/(US) gallon
 2. cyl Number of cylinders
 3. disp Displacement (cu.in.)
 4. hp Gross horsepower
 5. drat Rear axle ratio
 6. wt Weight (1000 lbs)
 7. qsec 1/4 mile time
 8. vs Engine (0 = V-shaped, 1 = straight)
 9. am Transmission (0 = automatic, 1 = manual)
 10. gear Number of forward gears
 11. carb Number of carburetors

Vi vil gerne gruppere de forskellige bilmodeller i forskellige grupper eller klynger udfra deres specifikationer. For at undersøge, om vi på baggrund af tekniske karakteristika, kan gruppere bilmodellerne, benytter vi klyngeanalyse. Bemærk i faktoranalysen grupperer vi variablene, i klyngeanalysen grupperer vi respondenterne eller observationerne, her altså bilerne.

Der findes overordnet 2 typer af klyngeudvælgelse:

Ikke-hierarkisk, k-means metoden benyttes, hvis vi har store datasæt hvor der kræves mange observationer, man vælger på forhånd hvor mange klynger man vil have.

Hierarkisk klyngedannelse, agglomerative metode hvor man starter med at hver respondent har sin egen klynge og man derefter sammenhober disse trin for trin kaldes den sammenhobede eller agglomerative metode. Vi benytter til bildatasættet den agglomerative metode, da vi ikke har en stort datasæt, er denne klart at foretrække.

pacman::p_load("datasets")#Vi henter pakken datasets der indeholder en del datasæt
head(mtcars) #Vi kan se starten af datasættet med Head kommandoen
##          mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
## Mazda RX4     21.0  6 160 110 3.90 2.620 16.46 0 1  4  4
## Mazda RX4 Wag   21.0  6 160 110 3.90 2.875 17.02 0 1  4  4
## Datsun 710    22.8  4 108 93 3.85 2.320 18.61 1 1  4  1
## Hornet 4 Drive  21.4  6 258 110 3.08 3.215 19.44 1 0  3  1
## Hornet Sportabout 18.7  8 360 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
## Valiant      18.1  6 225 105 2.76 3.460 20.22 1 0  3  1

Vi kan se at når vi sammenligner forskellige variable ser det ud til at der er forskellige grupper. Nedenfor ser vi fx de 32 biler plottet i et diagram efter hestekræfter og miles per gallon. Bilerne er farvekodet med antal cylindre.

#Her angiver vi modelnavne for hver bil
#med label rownames vi bruger geom_text i stedet for point her.
pacman::p_load("ggplot2")
ggplot(mtcars, aes(hp, mpg, color = cyl)) +
 geom_point() #Plot med kun punkter

ggplot(mtcars, aes(hp, mpg, color = cyl,label=rownames(mtcars)))+
 geom_text(size=3,check_overlap = TRUE)

Vi kan benytte t til at transponere data matricen, så kan vi tegne et corrplot, det er meget mørkt da alle bilerne er positivt korrelerede, men man kan ane nogle sammenhænge. t(mtcars) betyder vi transponerer (vender) matricen, så ser vi i stedet på grupper af respondenter, som vi netop analyserer i klyngeanalysen. Hvis ikke vi vender matricen ser vi på korrelationsmatricen mellem de 11 variable i stedet, ligesom vi tidligere har gjort med faktoranalysen.

#korrelationsmatricen for transponeret mtcars data, hclust betyder vi ordner efter variable der passer sammen
pacman::p_load(corrplot)
corrplot(cor(t(mtcars)), order = "hclust", tl.col='black', tl.cex=.5)

#Her er korrelationsmatricen ikke transponeret, hvilket svarer til en matrice baseret på variable som ved faktoranalysen vi tidligere så på.
corrplot(cor(mtcars), order = "hclust", tl.col='black', tl.cex=.5)

21.1 Hierakisk klyngeanalyse hclust kommandoen Premium


Vi får nu R til at danne klynger vha. af hclust (hierarcical cluster) kommandoen, denne benytter default en metode der hedder complete til at finde ens klynger, der findes mange andre metoder. For at benytte hclust skal R først beregne afstandene mellem bilerne dette gøres med dist kommandoen. Algoritmen beregner afstandene mellem de forskellige bilmodeller vha. af den euklidiske metrik. Biler med kort afstand kommer i klynger sammen, biler med lang afstand kommer i forskellige klynger.

Nedenfor ses et udsnit af afstandende mellem hver af de 32 biler, det er en meget stor 32 \(\times\) 32 matrice, derfor har vi benyttet head for kun at vise noget af matricen. Fx er afstanden mellem to forskellige biler som en Mazda RX4 og en Lincoln Continental 318.05 hvilket er en stor afstand i forhold til fx. Mazda RX4 og Mazda RX4 Wag på kun 0.62. Bemærk hvordan supersportsvognen Maserati Bora har store afstande til de fleste af de øvrige biler, Maseratien var en komfortabel, rummeligere og kraftigere og tungere sportsvogn end fx. Ferrari Dino.

head(as.matrix(dist(mtcars)))
##           Mazda RX4 Mazda RX4 Wag Datsun 710 Hornet 4 Drive Hornet Sportabout  Valiant Duster 360 Merc 240D Merc 230 Merc 280
## Mazda RX4      0.0000000   0.6153251  54.90861    98.11252     210.3374 65.47177 241.40765 50.15327 25.46831 15.36419
## Mazda RX4 Wag    0.6153251   0.0000000  54.89152    98.09589     210.3359 65.43922 241.40887 50.11461 25.32845 15.29569
## Datsun 710     54.9086059  54.8915169  0.00000   150.99352     265.0832 117.75470 294.47902 49.65848 33.18038 66.93635
## Hornet 4 Drive   98.1125212  98.0958939 150.99352    0.00000     121.0298 33.55087 169.42996 121.27397 118.24331 91.42240
## Hornet Sportabout 210.3374396  210.3358546 265.08316   121.02976      0.0000 152.12414  70.17673 241.50697 233.49240 199.33450
## Valiant      65.4717710  65.4392224 117.75470    33.55087     152.1241  0.00000 194.60945 89.59111 85.00796 60.29098
##          Merc 280C Merc 450SE Merc 450SL Merc 450SLC Cadillac Fleetwood Lincoln Continental Chrysler Imperial Fiat 128 Honda Civic
## Mazda RX4     15.67247 135.43070 135.40144  135.47947      326.3396      318.0470     304.72034 93.26800  102.83076
## Mazda RX4 Wag   15.58377 135.42548 135.39604  135.47232      326.3355      318.0429     304.71692 93.25310  102.82387
## Datsun 710     67.02614 189.19549 189.16317  189.23454      381.0926      372.8012     359.30149 40.99338  52.77046
## Hornet 4 Drive   91.46129  72.49643  72.43135  72.57185      234.4404      227.9726     218.15483 184.96897  191.55187
## Hornet Sportabout 199.34066  84.38885  84.36840  84.43324      116.2804      108.0624     97.20491 302.03772  310.03246
## Valiant      60.26557  90.69703  90.67697  90.70930      266.6281      259.6304     248.77133 152.11533  158.96158
##          Toyota Corolla Toyota Corona Dodge Challenger AMC Javelin Camaro Z28 Pontiac Firebird Fiat X1-9 Porsche 914-2 Lotus Europa
## Mazda RX4        100.6040   42.30752    163.11508  149.60472 233.22288    248.67803 92.50484   44.40337   65.73284
## Mazda RX4 Wag      100.5888   42.26592    163.11342  149.60145 233.22487    248.67620 92.49400   44.40736   65.73626
## Datsun 710        47.6535   12.96547    217.77958  204.31889 286.00492    303.35839 39.88151   13.13571   25.09486
## Hornet 4 Drive     192.6714   138.53047     72.44039  61.36019 163.66326    156.22403 184.44712   139.15795  163.23674
## Hornet Sportabout    309.5582   252.33320     48.98389  61.42742  70.96653     40.00525 301.56695   254.14526  272.35824
## Valiant         159.8303   105.28764    103.43107  91.04443 187.84638    188.52721 151.43794   106.05858  130.82482
##          Ford Pantera L Ferrari Dino Maserati Bora Volvo 142E
## Mazda RX4        245.4247   66.76610   265.6454  39.18940
## Mazda RX4 Wag      245.4294   66.77642   265.6491  39.16260
## Datsun 710       297.2940   90.24155   309.7718  20.69394
## Hornet 4 Drive     180.1140  130.55230   229.3419 137.03633
## Hornet Sportabout    89.5934  215.06739   170.7094 248.00634
## Valiant         203.0178  106.56948   242.4393 104.18637

Vi gemmer hclust data i clusters variablen, vi så kan benytte til at tegne en oversigt over klyngerne. Vi kan nu plotte en grafisk oversigt over bilerne. I nederste linje er den fineste inddeling, hvor samtlige biler er i deres egen klynge. Den blå linje med 3 skæringer i dendogrammet indikerer der er 3 klynger, den røde 4 klynger.

clusters <- hclust(dist(mtcars))
plot(clusters,cex=0.5,main = "Dendogram af mtcars",xlab = "Klyngetræ",sub="Bilmodeller")
abline(h = 190, col="red") #Tegn rød vandret linje h betyder horisontal
abline(h = 230, col="blue")

Hvis vi ønsker at undersøge en indeling med et bestemt antal klynger, kan vi bruge cutree i R, til at undersøge klyngerne i en skæring med fx. 4 klynger nærmere. Her ser vi som nævnt, Maserati Bora skiller sig ud ved at have sin egen klynge. Nummeret ved hver af de 32 biler angiver hvilken klynge bilen tilhører.

clusterCut <- cutree(clusters, 4) #Opdeling i 4 klynger.
clusterCut
##      Mazda RX4    Mazda RX4 Wag     Datsun 710   Hornet 4 Drive  Hornet Sportabout       Valiant     Duster 360 
##          1          1          1          2          3          2          3 
##      Merc 240D      Merc 230      Merc 280      Merc 280C     Merc 450SE     Merc 450SL     Merc 450SLC 
##          1          1          1          1          2          2          2 
## Cadillac Fleetwood Lincoln Continental  Chrysler Imperial      Fiat 128     Honda Civic   Toyota Corolla    Toyota Corona 
##          3          3          3          1          1          1          1 
##  Dodge Challenger     AMC Javelin     Camaro Z28  Pontiac Firebird      Fiat X1-9    Porsche 914-2    Lotus Europa 
##          2          2          3          3          1          1          1 
##   Ford Pantera L    Ferrari Dino    Maserati Bora     Volvo 142E 
##          3          1          4          1

Vi kan benytte subset kommandoen til at se på hvilke variable der er i hver klynge, herunder ser vi på klynge 3.

subset(clusterCut,clusterCut==3)
##  Hornet Sportabout     Duster 360 Cadillac Fleetwood Lincoln Continental  Chrysler Imperial     Camaro Z28  Pontiac Firebird 
##          3          3          3          3          3          3          3 
##   Ford Pantera L 
##          3

Vi kan ligeledes sammenligne klyngeinddelingen med de enkelte variable og se om disse passer sammen. Fx. passer hp meget fint med inddelingen i klynger.

table(clusterCut, mtcars$cyl)
##      
## clusterCut 4 6 8
##     1 11 5 0
##     2 0 2 5
##     3 0 0 8
##     4 0 0 1
table(clusterCut, mtcars$mpg)
##      
## clusterCut 10.4 13.3 14.3 14.7 15 15.2 15.5 15.8 16.4 17.3 17.8 18.1 18.7 19.2 19.7 21 21.4 21.5 22.8 24.4 26 27.3 30.4 32.4 33.9
##     1  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1 2  1  1  2  1 1  1  2  1  1
##     2  0  0  0  0 0  2  1  0  1  1  0  1  0  0  0 0  1  0  0  0 0  0  0  0  0
##     3  2  1  1  1 0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0 0  0  0  0  0 0  0  0  0  0
##     4  0  0  0  0 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0  0 0  0  0  0  0
table(clusterCut, mtcars$hp)
##      
## clusterCut 52 62 65 66 91 93 95 97 105 109 110 113 123 150 175 180 205 215 230 245 264 335
##     1 1 1 1 2 1 1 1 1  0  1  2  1  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0
##     2 0 0 0 0 0 0 0 0  1  0  1  0  0  2  0  3  0  0  0  0  0  0
##     3 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  1  1  2  1  0
##     4 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
table(clusterCut, mtcars$carb)
##      
## clusterCut 1 2 3 4 6 8
##     1 5 6 0 4 1 0
##     2 2 2 3 0 0 0
##     3 0 2 0 6 0 0
##     4 0 0 0 0 0 1
table(clusterCut, mtcars$wt)
##      
## clusterCut 1.513 1.615 1.835 1.935 2.14 2.2 2.32 2.465 2.62 2.77 2.78 2.875 3.15 3.17 3.19 3.215 3.435 3.44 3.46 3.52 3.57 3.73 3.78 3.84 3.845
##     1   1   1   1   1  1  1  1   1  1  1  1   1  1  0  1   0   0  2  0  0  0  0  0  0   0
##     2   0   0   0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   1   1  0  1  1  0  1  1  0   0
##     3   0   0   0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  1  0   0   0  1  0  0  1  0  0  1   1
##     4   0   0   0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0   0  0  0  0  1  0  0  0   0
##      
## clusterCut 4.07 5.25 5.345 5.424
##     1  0  0   0   0
##     2  1  0   0   0
##     3  0  1   1   1
##     4  0  0   0   0

Hvis dendogrammet virker lidt uoverskueligt, kan man vælge ape pakken for at lave mere fancy plots, her er rigtig mange muligheder.

#install.packages("ape")
library("ape")
colors = c("red", "blue", "green", "pink")
clus4 = cutree(clusters, 4)
plot(as.phylo(clusters), type = "fan", tip.color = colors[clus4],
   label.offset = 0, cex = 0.5)

Herunder er et plot, hvor farvekoden er baseret på klyngerne.

ggplot(mtcars, aes(hp, mpg)) +
 geom_point(alpha = 0.4, size = 3.5) + geom_point(col = clusterCut)

21.2 Ikke hierakisk klyngeanalyse kmeans kommandoen Premium


Vi kunne også have brugt kmeans metoden, her skal vi så angive hvor mange klynger, vi ønsker i analysen. Her benytter vi K-means og får 4 klynger med 7, 6, 9, 10 biler. I output fra R kan vi under Cluster means se gennemsnit, for de 4 klynger for alle 11 variable.

mtcarsCluster4 <- kmeans(mtcars, 4)
mtcarsCluster4
## K-means clustering with 4 clusters of sizes 4, 5, 16, 7
## 
## Cluster means:
##    mpg   cyl   disp    hp   drat    wt   qsec    vs   am gear   carb
## 1 14.60000 8.000000 340.5000 272.2500 3.675000 3.537500 15.08750 0.0000000 0.5000 4.000 5.000000
## 2 14.68000 8.000000 426.4000 200.0000 3.078000 4.660800 17.45800 0.0000000 0.0000 3.000 3.200000
## 3 24.50000 4.625000 122.2937 96.8750 4.002500 2.518000 18.54312 0.7500000 0.6875 4.125 2.437500
## 4 17.01429 7.428571 276.0571 150.7143 2.994286 3.601429 18.11857 0.2857143 0.0000 3.000 2.142857
## 
## Clustering vector:
##      Mazda RX4    Mazda RX4 Wag     Datsun 710   Hornet 4 Drive  Hornet Sportabout       Valiant     Duster 360 
##          3          3          3          4          2          4          1 
##      Merc 240D      Merc 230      Merc 280      Merc 280C     Merc 450SE     Merc 450SL     Merc 450SLC 
##          3          3          3          3          4          4          4 
## Cadillac Fleetwood Lincoln Continental  Chrysler Imperial      Fiat 128     Honda Civic   Toyota Corolla    Toyota Corona 
##          2          2          2          3          3          3          3 
##  Dodge Challenger     AMC Javelin     Camaro Z28  Pontiac Firebird      Fiat X1-9    Porsche 914-2    Lotus Europa 
##          4          4          1          2          3          3          3 
##   Ford Pantera L    Ferrari Dino    Maserati Bora     Volvo 142E 
##          1          3          1          3 
## 
## Within cluster sum of squares by cluster:
## [1] 7654.146 10981.601 32837.997 11846.095
## (between_SS / total_SS = 89.8 %)
## 
## Available components:
## 
## [1] "cluster"   "centers"   "totss"    "withinss"   "tot.withinss" "betweenss"  "size"     "iter"     "ifault"

Nedenfor ser vi på en tabel inddeling med 4 klynger med de 32 biler, sorteret efter antallet af cylindre.

table(mtcarsCluster4$cluster, mtcars$cyl)
##  
##   4 6 8
##  1 0 0 4
##  2 0 0 5
##  3 11 5 0
##  4 0 2 5

Nedenfor ser vi på en tabel inddeling med 3 klynger med de 32 biler, sorteret efter antallet af cylindre. Kører vi kmeans analysen igen, falder bilerne ikke nødvendigvis i samme klynger som tidligere, det skyldes algoritmen kan give forskellig optimale inddelinger.

mtcarsCluster3 <- kmeans(mtcars, 3)
table(mtcarsCluster3$cluster, mtcars$cyl)
##  
##   4 6 8
##  1 0 0 14
##  2 0 7 0
##  3 11 0 0

Vi kan lave et klyngeplot der viser forskellene på de 32 biler, herunder ses plottet med 3 klynger. Bemærk vi skal hente pakken factoextra, der indeholder plotfunktionen fviz_cluster(). Vi har benyttet funktionen scale(), det er en rigtig god ide at benytte hvis, der er stor forskel på måleenhederne i en data.frame. Funktionen scale() bringer variablene i samme skale. Der er fx. stor forskel på enhederne i carb og disp, prøv at sammenligne nedenstående plot med et tilsvarende plot uden scale.

km3.res <- kmeans(scale(mtcars), 3, nstart = 25)
pacman::p_load(factoextra)
fviz_cluster(km3.res, data = mtcars, main = "Klyngeplot biler opdelt i 3 klynger",repel = TRUE)

Vi kan lave et klyngeplot der viser forskellene på de 32 biler, herunder ses plottet med 4 klynger.

km4.res <- kmeans(scale(mtcars), 4, nstart = 25)
fviz_cluster(km4.res, data = mtcars, main = "Klyngeplot biler opdelt i 4 klynger",repel = TRUE)

Vi kan lave et klyngeplot der viser forskellene på de 32 biler, herunder ses plottet med 5 klynger.

km5.res <- kmeans(scale(mtcars), 5, nstart = 25)
fviz_cluster(km5.res, data = mtcars, main = "Klyngeplot biler opdelt i 5 klynger",repel = TRUE)

21.3 Validering med ANOVA Premium

Skal man undersøge om grupperne/klyngerne er forskellige med hensyn til de forskellige variable, kan man benytte Anova, hvor klyngerne er den uafhængige variabel. Man skal da gerne nå frem til at klyngegennemsnittede er signifikant forskellige mht. flere af variablene der indgår i analysen.

Spørgsmål US arrestationer samt urbaniseringsgrad

Lav en klyngeanalyse for datasæt med 50 observationer for amerikanske stater på 4 variable, data stammer fra World Almanac and Book of facts 1975. (Crime rates).

 1. Mord, antal arrestationer (pr 100,000)
 2. Overfald, antal arrestationer (pr 100,000)
 3. Urbaniseringsgrad andel af bybefolkning.
 4. Voldtægt, antal arrestationer (pr 100,000)
pacman::p_load(datasets)
arrest <- USArrests
head(arrest)
##      Murder Assault UrbanPop Rape
## Alabama   13.2   236    58 21.2
## Alaska    10.0   263    48 44.5
## Arizona    8.1   294    80 31.0
## Arkansas   8.8   190    50 19.5
## California  9.0   276    91 40.6
## Colorado   7.9   204    78 38.7

Undersøg om der kan dannes klynger og hvorledes disse kan karakteriseres. Illustrer grafisk og kommenter på karakteristika for klyngerne.


Svar US arrestationer samt urbaniseringsgrad kort version

Spørgsmål GDP

Download filen om GDP og GDP per capita her. Importer denne i R. Sørg for at få navnene for de enkelte lande som label, dette kan du fx. gøre ved nedenstående kommandoer:

Hvad betyder: GDP[1:50,] og GDP[,1]

GDP <- GDP[1:50,]
row.names(GDP) <- as.matrix(GDP[,1])

plot(clusters,cex=0.5,main = "GDP",xlab = "Klyngetræ",sub="GDP")
Undersøg om der kan dannes klynger og hvorledes disse kan karakteriseres, der er rigtig mange observationer dvs. lande, se i stedet på deldatasæt der giver mening. Illustrer grafisk og kommenter på karakteristika for klyngerne.

Spørgsmål Forbes 100 US

Download filen om de 100 rigeste i USA her. Filen er tilrettet, dvs. binære variable er kodet om til .

Undersøg om der kan dannes klynger og hvorledes disse kan karakteriseres. Illustrer grafisk og kommenter på karakteristika for klyngerne.

Bemærk det er godt at sætte navnene på de velhavende som rækkenavne i din data.frame, for at det er nemmere at få et overblik i klyngetræ diagrammet, dette kan du fx. gøre som nedenfor:

row.names(Forbes100) <- as.matrix(Forbes100[,1])
clusters <- hclust(dist(Forbes100))
plot(clusters,cex=0.5,main = "US 100 Rigeste",xlab = "Klyngetræ",sub="US top 100")

Spørgsmål Valgfri datasæt Find et valgfrit datasæt fx. på nettet, gennemfør en klyngeanalyse på dette datasæt.