Kapitel 17 Chi i anden tests

17.1 Goodness of fit test


Goodnees of fit testen er en udvidelse af z-testet for en andel. Med test af andele kan man fx. undersøge om andelen af mænd er 60% og kvinder 40% i en population, vi tester altså fordelingen for en variabel med 2 mulige udfald. Med et test kan vi teste variable med 2 eller flere mulige udfald, man kan fx. undersøge om fordelingen af boligform i en kan antages at svare til fordelingen på regionsplan: 50% ejer, 20% andel og 30% leje.

Vi tester vha. Chi i anden fordelingen. vi finder, udtrykker forskellen mellem det vi observerer i og det vi tester under .

Antag man simpelt tilfældigt har udtaget en på 150 boliger, der indeholder 60 ejer- 40 andels- og 50 lejeboliger.

Hvis vi vil undersøge undersøge om fordelingen af boligform i , kan antages at følge regionsfordelingen som er 50% ejer, 20% andel og 30% leje, opstiller vi følgende hypoteser:

\[H_0:p_{ejer}=0.5\ p_{andel}=0.2\ p_{leje}=0.3\]\[H_1:Fordelingen\ af\ boliger\ følger\ ikke\ samme\ fordeling\ som\ i\ regionen\]

findes som:

\[\chi^2=\sum^k_{j=1}\frac{(O-E)^2}{E}\]

Hvor O er observerede værdier og E er forventede værdier det stammer fra expected på engelsk, k angiver antallet af mulige udfald for den variabel.

For at beregne bestemmer vi E, antallet af ejer, leje og andel vi ville forvente i en på netop 150 boliger, der perfekt repræsenterede regionen.

ejer: \(0.5\cdot150=75\) andel: \(0.2\cdot150=30\) leje: \(0.3\cdot150=45\)

Vi kan nu udregne som:

\[\chi^2=\frac{(60-75)^2}{75}+\frac{(40-30)^2}{30}+\frac{(50-45)^2}{45}=3+3\frac{1}{3}+\frac{5}{9}=6.8889\]

Vi sammenligner med chi i anden fordelingen med k-1=3-1=2 \(\chi^2_2\), den kritiske værdi bliver 5.9915 hvilket giver 0.0319, illustreret ved den gule hale i figuren nedenfor. Da 6.89 er større end den kritiske værdi 5.99, får vi en , der er mindre end 5% . Vi tester her på 5% , dvs. 100%-5%=95% . Vi vælger 5% , når vi ikke har signifikans- eller , givet i opgaven. Vi forkaster og konkluderer, fordelingen af boligtyper i , er ikke identiske med fordelingen i regionen.

I Freestat tastes input i de hvide felter, hvilket resulterer i følgende resultat:

17.2 Forudsætning

En forudsætning for at testet er tilstrækkeligt præcist, er at de forventede værdier E er tilstrækkeligt store. Der er mange forskellige tolkninger, af størrelsen af E cellerne. Nogle nævner celleværdier skal være større end 3 andre 5, det bør under alle omstændigheder nævnes om forudsætningen synes opfyldt. Hvis de forventede værdier er meget små, kan man sammenlægge kategorier, der vil så være et tradeoff med detaljegraden af analysen. Hvis man sammenlægger bør man gøre dette, så det analytisk giver mening.

I eksemplet med boligtyper, havde vi forventede værdier E på hhv. 75, 30 og 45, her var forudsætningen altså opfyldt.


Spørgsmål datasæt karakterer Undervisningsministeriet har et ønske om at karaktererne på landsplan bør normaliseres omkring 7, hvor der er følgende procentvise vægt på hver karakter

Karakter Ønsket fordeling
02 10%
4 25%
7 30%
10 25%
12 10%

Der er intet krav til andelen af studerende der består, således drejer fordelingen sig udelukkende om bestået-karakterer.

Hent datasættet statkarakterer for for statistikstuderende , betragt kun de beståede studerende, kan antages at følge de generelle retningslinjer?


Svar datasæt karakterer

Vi starter med at se på de beståede 37 studerende, optæl fx. vha. =countif eller =tælhvis i excel for at bestemme antallet af studerende med de respektive karakterer.

Karakter Ønsket fordeling Observeret antal Observeret Frekvens
02 10% 9 0.2432
4 25% 6 0.1622
7 30% 5 0.1351
10 25% 12 0.3243
12 10% 5 0.1351

Vi kan nu bestemme den forventede karakterfordeling hvis karaktererne følger den ønskede fordeling.

Karakter Ønsket fordeling Forventet antal Chi i anden bidrag
02 10% 3.7 7.5919
4 25% 9.25 1.1419
7 30% 11.1 3.3523
10 25% 9.25 0.8176
12 10% 3.7 0.4568

Bemærk forventede værdier er mindre end 5 men større end 3, der kan være problemer med præcisionen. Hvis man ønsker at sammenlægge kategorier giver det ikke mening at lægge 02 og 12 sammen, men gerne 02 og 4 eller 10 og 12. Summen af chi i anden bidrag giver , dvs:

7.5919+1.1419+3.3523+0.8176=13.3604

Hvilket fører til 0.0096 illustreret ved den gule hale herunder, da er mindre end 5% forkaster vi , og konkluderer at statistikkarakterer på Finansøkonom ikke følger den ønskede fordeling. Vi kan ud fra chi i anden bidragene se hvilke karakterer der giver de største afvigelser. Store bidrag betyder store afvigelser mellem det observede og ønskede. Det største bidrag 7.5919 stammer fra 02 karakteren, her er den observerede karakter 9, mens den forventede værdi er 3.7. Der er altså flere studerende, end forventet der får 02. Bemærk for at vi kan udtale os om finansøkonomer, fordres at er repræsentativ for finansøkonomer. Stikprøven er ikke udtaget simpelt tilfældigt, da der er tale om 2 bestemte klasser, det kan derfor diskuteres om er afspejler korrekt.

Freestat output bliver:

17.3 Chi i anden test


17.4 Chi i anden test 2


Vi kan analysere variable med 2 mulige udfald vha. test af 2 andele. er en udvidelse af test af 2 andele. Med kan man sammenligne variable med 2 eller flere mulige udfald. Vi kan benytte til at undersøge om der er en sammenhæng mellem 2 inddelingskriterier som fx. køn og bestået/ikke bestået, køn og karakter, aldersgruppe og karakter.

Antag et forsikringsselskab har indsamlet data for kunders skadesanmeldelser fordelt på øst og vest for Storebælt. Forsikringsselskabet ønsker at undersøge om der er forskel i andelen af kunder der anmelder skader i Øst- og Vestdanmark. Følgende data er angivet

Observeret Ingen skader anmeldt 1 eller flere skader Total
Østdanmark 300 300 600
Vestdanmark 250 150 400
Total 550 450 1000

Vi kan teste om der er forskel på om der er forskel på andelen af anmeldte skader i Øst- og Vestdanmark vha. . Vi har følgende hypoteser.

\[H_0: Der\ er\ uafhængighed\ mellem\ række-\ og\ søjlekriterierne\]\[H_1: Der\ er\ afhængighed\ mellem\ række-\ og\ søjlekriterierne\]

Eller mere præcist i dette tilfælde:

\[H_0: Der\ er\ uafhængighed\ mellem\ landsdel\ og\ skadesanmeldelse\]\[H_1: Der\ er\ afhængighed\ mellem\ landsdel\ og\ skadesanmeldelse\]

Hvis forkastes påvirker landsdelen kunder kommer fra altså andelen af anmeldte skader.

17.4.1 Uafhængighed

Definitionen af mellem 2 hændelser A og B er at sandsynligheden for fælleshændelsen er lig med produktet af sandsynlighederne for enkelthændelserne som formel skriver vi: \[P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)\]

Vores hændelse A kan fx. være kunden stammer fra Østdanmark, og hændelse B at kunden har ikke anmeldt skader. Vi får da følgende ligning: \[P(Østdanmark\cap 0\ skader)=P(Østdanmark)\cdot P(0\ skader)\] Vi kan omskrive dette til: \[P(Østdanmark\cap0\ skader)=P(Østdanmark)\cdot P(0\ skader)\Leftrightarrow \frac{300}{1000}=\frac{600}{1000}\cdot \frac{550}{1000} \Leftrightarrow \]\[1000\cdot\frac{300}{1000}=1000\cdot \frac{600\cdot550}{1000\cdot1000} \Leftrightarrow 300= \frac{600\cdot550}{1000}\] Her er venstresiden i ligningen jo den observerede celleværdi. Hvis der er under , vil vi forvente at den observerede værdi, er lig med venstresiden, som vi kalder den forventede værdi. Hvis der er perfekt mellem landsdel og skadesanmeldelse, ville vi altså i hver celle forvente værdien: \[\frac{rækkesum\cdot søjlesum}{totalsum}\]

Vi får derfor følgende matrice.

Forventet Ingen skader anmeldt 1 eller flere skader Total
Østdanmark \(\frac{rækkesum\cdot søjlesum}{totalsum}=\frac{600\cdot 550}{1000}=330\) \(\frac{rækkesum\cdot søjlesum}{totalsum}=\frac{600\cdot 450}{1000}=270\) 600
Vestdanmark \(\frac{rækkesum\cdot søjlesum}{totalsum}=\frac{400\cdot 550}{1000}=220\) \(\frac{rækkesum\cdot søjlesum}{totalsum}=\frac{400\cdot 450}{1000}=180\) 400
Total 550 450 1000

Vi kan nu beregne chi i anden cellebidragene med samme formel som for testet:

\[\frac{(O-E)^2}{E}\]

Chi celle bidrag Ingen skader anmeldt 1 eller flere skader Total
Østdanmark \(\frac{(300-330)^2}{330}=2.7272727\) \(\frac{(300-270)^2}{270}=3.3333333\)
Vestdanmark \(\frac{(250-220)^2}{220}=4.0909091\) \(\frac{(150-180)^2}{180}=5\)
Total 15.15

bliver 15.15, denne bruger vi til at beregne for testet af . Antallet af for chi i anden fordelingen er antallet af rækkeinddelingskriterier Østdanmark og Vestdanmark minus 1, gange antallet af søjleinddelingskriterier 0 skader og flere end 0 skader minus 1, dvs. \[(r-1)\cdot(s-1)=(2-1)\cdot(2-1)=1\cdot1=1\] Vi får 0.000099, hvilket er klart mindre end på 5%, arealet er så lille vi ikke kan se det på figuren nedenfor. Vi forkaster altså og konstaterer der er mellem landsdel og anmeldte skader. Landsdelen som kunden stammer fra, påvirker altså antallet af anmeldte skader. Vi kan nu se om der er chi i anden bidrag, der er meget store og dermed bidrager stæ til konklusionen om . Der er ikke en voldsom forskel i størrelserne på chi i anden bidragene, men når vi ser på observeret mod forventet, ser vi at 150 anmelder skader, det var forventet at 180 personer fra Vestdanmark anmelder skader. Denne tendens er modsat for Østdanmark. Vestdanmark anmelder altså færre skader end Østdanmark.

Ligesom for testet, skal de forventede værdier have en vis størrelse for at vore konklusioner er præcise. Forudsætningen om forventede værdier større end 5 er opfyldt for alle celler.

Freestat output bliver

17.4.2 Anmeldte skader fordelt på regioner og antal skader

Vi antager nu der foreligger mere specifikke data for undersøgelsen omkring geografisk placering og skadesanmeldelse.Vi har finere inddeling på region og antal skader.

Observeret 0 skader 1 skade 2 eller flere skader Total
Hovedstaden 150 125 50 325
Sjælland 150 100 25 275
Syddanmark 75 30 10 115
Midtjylland 75 40 10 125
Nordjylland 100 45 15 160
Total 550 340 110 1000

Vi kan teste om der er forskel på om der er forskel på andelen af anmeldte skader i Øst- og Vestdanmark vha. . Vi har følgende hypoteser.

\[H_0: Der\ er\ uafhængighed\ mellem\ region\ og\ antal skader\]\[H_1: Der\ er\ afhængighed\ mellem\ region\ og\ antal skader\]

Hvis forkastes påvirker regionen kunder kommer fra altså antallet af anmeldte skader.

Vi beregner de forventede værdier efter den sædvanlige formel:

\[\frac{rækkesum\cdot søjlesum}{totalsum}\]

Hvilket giver følgende matrix

Forventet 0 skader 1 skade 2 eller flere skader Total
Hovedstaden 178.75 110.5 35.75 325
Sjælland 151.25 93.5 30.25 275
Syddanmark 63.25 39.1 12.65 115
Midtjylland 68.75 42.5 13.75 125
Nordjylland 88 54.4 17.6 160
Total 550 340 110 1000

Vi kan nu beregne chi i anden cellebidragene med samme formel som for testet:

\[\frac{(O-E)^2}{E}\]

Chi celle bidrag 0 skader 1 skade 2 eller flere skader Total
Hovedstaden 4.6241259 1.9027149 5.6800699 12.2069107
Sjælland 0.0103306 0.4518717 0.911157 1.3733593
Syddanmark 2.1828063 2.1179028 0.5551383 4.8558475
Midtjylland 0.5681818 0.1470588 1.0227273 1.7379679
Nordjylland 1.6363636 1.6242647 0.3840909 3.6447193
Total 9.0218082 6.2438129 8.5531835 23.8188046

bliver 23.82, denne bruger vi til at beregne for testet af uafhængighed. Antallet af bliver \[(r-1)\cdot(s-1)=(5-1)\cdot(3-1)=4\cdot 2=8\] Vi får 0.002458, hvilket er klart mindre end på 5%. Vi forkaster og konstaterer, der er mellem region og antal anmeldte skader. Regionen som kunden stammer fra, påvirker altså antallet af anmeldte skader. Vi kan se, der er chi i anden bidrag, der er store for region København, disse bidrager kraftigt til konklusionen om . Københavnerne anmelder flere skader end forventet, dermed er der færre københavnere end forventet, der ikke anmelder skader.

Forudsætningen om forventede værdier større end 5 er opfyldt for alle celler.

Freestat output bliver


Spørgsmål Titanic

I 1912 forliste Titanic, vi har i filen oplysninger om passagererne. Har man har større chance for at overleve, hvis man er velhavende? Vi har ikke oplysninger om passagerernes formuer, men vi kan bruge oplysningerne om billetterne som en proxy for velstand. Variablen pclass angiver hvilken billet den pågældende passager havde, 1. klasse er dyrest. Variablen survived fortæller om en passager overlevede 1 eller døde 0. Data er i filen Titanic.


Svar Titanic

Vi sorterer passagerer efter billet og om de har overlevet.

Observeret Døde Overlevede Total
1. Klasse 123 200 323
2. Klasse 158 119 277
3. Klasse 528 181 709
Total 809 500 1309

Vi kan teste om der er billettype betyder noget for overlevelse. Vi får følgende hypoteser:

\[H_0: Der\ er\ uafhængighed\ mellem\ passagerklasse\ og\ overlevelse\]\[H_1: Der\ er\ afhængighed\ mellem\ passagerklasse\ og\ overlevelse\]

Hvis forkastes betyder passagerklasse noget for noget for overlevelsen

Vi beregner de forventede værdier:

\[\frac{rækkesum\cdot søjlesum}{totalsum}\]

Hvilket giver følgende matrix

Forventet Døde Overlevede Total
1. Klasse 199.62 123.38 323
2. Klasse 171.19 105.81 277
3. Klasse 438.18 270.82 709
Total 809 500 1309

Vi kan nu beregne chi i anden cellebidragene med samme formel som for testet:

\[\frac{(O-E)^2}{E}\]

Chi celle bidrag Døde Overlevede Total
1. Klasse 29.4111 47.5871 76.9982
2. Klasse 1.0169 1.6453 2.6622
3. Klasse 18.4105 29.7882 48.1987
Total 48.8385 79.0207 127.8592

bliver 127.86, denne bruger vi til at beregne for testet af uafhængighed. Antallet af bliver \[(r-1)\cdot(s-1)=(3-1)\cdot(2-1)=2\cdot 1=2\] Vi får 0, hvilket er klart mindre end på 5%. Vi forkaster og konstaterer, der er mellem passagerklasse og overlevelse.

Forudsætningen om forventede værdier større end 5 er opfyldt for alle celler.

Vi kan se at 200 1. klasses passagerer overlevede mod forventet 123.38 under , hvilket giver et meget stort chi i anden bidrag. Omvendt overlevede kun 181 3. klasses passagerer mod 270.82 forventet under . Der var altså væstentlig større chance for overlevelse hvis man er velhavende.

Spørgsmål bankansatte

Vi ser på data for bankansatte i filen Bankdata filen. Er der sammenhæng mellem jobfunktion og køn?


Svar bankansatte

Vi sorterer personalet efter jobfunktion og køn.

Observeret Kvinde Mand Total
Administration 206 157 363
Sikkerhedspersonale 0 27 27
Ledelse 10 74 84
Total 216 258 474

Vi kan teste om der er billettype betyder noget for overlevelse. Vi får følgende hypoteser:

\[H_0: Der\ er\ uafhængighed\ mellem\ jobfunktion\ og\ kø\ n\]\[H_1: Der\ er\ afhængighed\ mellem\ jobfunktion\ og\ kø\ n\]

Hvis forkastes har køn betydning for jobfunktion.

Vi beregner de forventede værdier:

\[\frac{rækkesum\cdot søjlesum}{totalsum}\]

Hvilket giver følgende matrix

Forventet Kvinde Mand Total
Administration 165.42 197.58 363
Sikkerhedspersonale 12.3 14.7 27
Ledelse 38.28 45.72 84
Total 216 258 474

Vi kan nu beregne chi i anden cellebidragene med samme formel som for testet:

\[\frac{(O-E)^2}{E}\]

Chi celle bidrag Kvinde Mand Total
Administration 9.9561 8.3354 18.2915
Sikkerhedspersonale 12.3038 10.3009 22.6047
Ledelse 20.8909 17.4901 38.381
Total 43.1508 36.1264 79.2772

bliver 79.28, denne bruger vi til at beregne for testet af uafhængighed. Antallet af bliver \[(r-1)\cdot(s-1)=(3-1)\cdot(2-1)=2\cdot 1=2\] Vi får en meeget lille afrundet til 0, hvilket er klart mindre end på 5%. Vi forkaster og konstaterer, der er mellem jobfunktion og køn.

Forudsætningen om forventede værdier større end 5 er opfyldt for alle celler.

Udfra tabellerne ses at mænd er underrepræsenteret i administrationen og overrepræsenteret i sikkerhedspersonale og ledelse.


Spørgsmål bankansatte

Vi ser fortsat på data for bankansatte i filen Bankdata filen. Er der sammenhæng mellem jobfunktion og minoritet? Minoritet er ikke-hvide.


Svar bankansatte Vi sorterer personalet efter jobfunktion og køn.

Observeret Ikke-minoritet minoritet Total
Administration 276 87 363
Sikkerhedspersonale 14 13 27
Ledelse 80 4 84
Total 370 104 474

Vi kan teste om minoritet betyder noget for jobfunktion. Vi får følgende hypoteser:

\[H_0: Der\ er\ uafhængighed\ mellem\ jobfunktion\ og\ minoritet\]\[H_1: Der\ er\ afhængighed\ mellem\ jobfunktion\ og\ minoritet\]

Hvis forkastes betyder det at tilhører man en minoritet har dette betydning for jobfunktionen.

Vi beregner de forventede værdier:

\[\frac{rækkesum\cdot søjlesum}{totalsum}\]

Hvilket giver følgende matrix

Forventet Ikke-minoritet Minoritet Total
Administration 283.35 79.65 363
Sikkerhedspersonale 21.08 5.92 27
Ledelse 65.57 18.43 84
Total 370 104 474

Vi kan nu beregne chi i anden cellebidragene med samme formel som for testet:

\[\frac{(O-E)^2}{E}\]

Chi celle bidrag Ikke-minoritet minoritet Total
Administration 0.1909 0.6791 0.87
Sikkerhedspersonale 2.3756 8.4518 10.8274
Ledelse 3.1758 11.2985 14.4743
Total 5.7423 20.4294 26.1717

bliver 26.17, denne bruger vi til at beregne for testet af uafhængighed. Antallet af bliver \[(r-1)\cdot(s-1)=(3-1)\cdot(2-1)=2\cdot 1=2\] Vi får en lille på 0.000002, hvilket er klart mindre end på 5%. Vi forkaster og konstaterer, der er mellem jobfunktion og om man tilhører en minoritet.

Forudsætningen om forventede værdier større end 5 er opfyldt for alle celler.

Udfra tabellerne ses at minoriteter er overrepræsenteret blandt administration og sikkerhedspersonale og underrepræsenteret i ledelsen.

17.7 Quiz Chi i anden tests

Quiz Chi i anden test